Radio

Αρχιμ. Δρ Ιγνάτιος Σταυρόπουλος

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου (1)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ   ΤΟΥ   ΣΩΤΗΡΟΣ   ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εν όψει της προσφάτου δημοσίας κοινοποιήσεως εγγράφων και Εγκυκλίου του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου και της Ιεράς Συνόδου, προς Υπηρεσίες κλπ., σχετικά μέ τήν διοίκηση και το αυτοδιοίκητο Ν.Π.Δ.Δ. της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπακτίας (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 590/1977, ΦΕΚ Α΄ 146/1977), η Ολομέλεια της Αδελφότητός μας, ως η μόνη αρμόδια, για παροχή κάθε σχετικής διασαφήσεως(ΠΔ601/1980, ΦΕΚ Α΄ 160/1980), ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Μονής μας διοικείται βάσει επίσημου Εσωτερικού Κανονισμού Οργανώσεως,Διοικήσεως και Λειτουργίας, ο οποίος, όπως προσφάτως αναγνώρισε και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ευρίσκεται σήμερα σε πλήρη ισχύ. Ο Εσωτερικός αυτός Κανονισμός, αρχικά αναγνωρίσθηκε από την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, έπειτα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Ι. Συνόδου«ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
 
2. Ο ανωτέρω Κανονισμός ουδέποτε ανακλήθηκε, συνεχίζει δε να ρυθμίζει το σύνολο των θεμάτων της Ι. Μονής, επέχοντας θέση και ισχύ Νόμου, υπό το κύρος της νομοθετούσας Ελληνικής Πολιτείας.
 
3. Κάθε πράξη που διενεργείται βάσει αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού,όπως είναι και η από 26-4-2012 εκλογή από την Ολομέλεια της Αδελφότητος της Ι.Μονής του Ιερομονάχου π. Ιερωνύμου Δελημάρη ως Καθηγουμένου αυτής, των δε π. Νικοδήμου Ανταλλοπούλου και π. Ιουστίνου Καρανικόλα, ως Ηγουμενοσυμβούλων, είναι πλήρως νόμιμη και ισχυρή.
 
4. Ως ο Νόμος ορίζει, δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της διοικήσεως και διαχειρίσεως ενός ΝΠΔΔ από άλλο διορισμένο όργανο ή επιτροπή. Πράξεις οι οποίες τυχόν διενήργησε ένα τέτοιο «όργανο» ή «επιτροπή», όχι μόνον είναι ανυπόστατες ως διοικητικές πράξεις, αλλά επάγονται και σοβαρές ποινικού χαρακτήρα συνέπειες, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αντιποιήσεως αρχής του Ποινικού Κώδικα(άρθρ.175 παρ.1Π.Κ., σε συνδυασμό με άρ.13 περ.α΄Π.Κ., που προβλέπει επίταση της ποινικής ευθύνης αν ο δράστης είναι και Κληρικός).
 
5. Παρά τα όσα προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, η εκκλησιαστική αρχή προέβη σε διορισμό «Τριμελούς Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής» και ενημερώνει μάλιστα δημόσια τους πάντες γιαυτό που έκανε και κρίνεται βάσει των ανωτέρω νόμιμων διατάξεων, ο δε συντάκτης αυτών τυχόν να ελέγχεται όχι μόνον για άγνοια Νόμου αλλά και για ποινική ευθύνη με την ιδιότητα του ηθικού αυτουργού.Συνεπώς, κάθε ψευδώνυμη «Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή», για το Ν.Π.Δ.Δ. της Ι. Μονής μας, είναι ανυπόστατη, οι πράξεις που τυχόν εκδίδει πάσχουν από ολοσχερή ακυρότητα, τα δε μέλη της υπέχουν τις πιο πάνω ποινικές και άλλες ευθύνες.
 
6. Η ανωτέρω ενέργεια περί δήθεν διορισμού εξωτερικής «Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής» για την νομίμως λειτουργούσα Ι. Μονή μας, είναι συνέχεια ανάλογης παράνομης πράξεως των ιδίων εκκλησιαστικών αρχών,Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Ιεράς Συνόδου, η οποία όμως έτυχε πλήρους αποδοκιμασίας εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.Συγκεκριμένως, και πέρυσι τον Αύγουστο του 2011 επιχείρησαν την έκνομη διάλυση του ΝΠΔΔ της Ι. Μονής μας, και το διωγμό των Μοναχών, χωρίς την συγκατάθεση της Ολομελείας της Αδελφότητάς της. Πλην όμως, το Υπουργείο Παιδείας, σεβόμενο τους Νόμους, τους επέστρεψε τα έγγραφα για νομικούς λόγους. Το ζήτημα απασχόλησε με επερώτηση και τη Βουλή των Ελλήνων.
 
7. Τον ίδιο σκοπό διώξεως των Μοναχών και διαλύσεως της σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης Μονής μας, μέ σκοπό ίσως, να περιέλθει αυτή στην προσωπική εκμετάλλευση του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κλπ. επιχειρούν και πάλι μέσω άλλης οδού αλλά και αυτής παράνομης, οι της εκκλησιαστικής διοικήσεως π.χ.
 
α) με τό ότι διέγραψαν παρανόμως και αντιιεροκανονικώς δύο Μοναχούς της Μονής Μεταμορφώσεως εκ του «Μοναχολογίου», τό οποίο μάλιστα δεν κατέχουν και το οποίο τηρεί σύμφωνα μέ τόν Νόμον μόνο η Αδελφότητα της Μονής,
β) με το ότι διόρισαν την ψευδώνυμη«Τριμελή Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή», ίσως για να διαγράψουν με αυτήν, εκ του «Μοναχολογίου» τους, με τον ίδιο τρόπο όλους τούς Μοναχούς και να αρπάξουν έτσι τό Μοναστήρι και
γ) το ότι απαγόρευσαν να λατρεύουν τον Θεό όλοι οι Μοναχοί της Μονής μας!!!!... (με το δήθεν επιτίμιο της ακοινωνησίας) και κατά τήν γνώμη μας, πρώτον μεν, για να καταργήσουν έτσι την Συνταγματικώς κατοχυρωμένη θρησκευτική ελευθερία των Μοναχών και δεύτερον για να αφαιρέσουν έτσι από την Μονή το χαρακτηριστικό της γνώρισμα ότι είναι τόπος Λατρείας του Θεού, όπως προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία, και εν συνεχεία για να απαιτήσουν την διάλυση της Μονής και την εκδίωξη των Μοναχών από την Μονή και να περιέλθει αυτή στην εκμετάλλευση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Υπενθυμίζουμε ότι τέτοιες μεθοδεύσεις, ούτε οι Τούρκοι ούτε άλλοι ξένοι αλλόθρησκοι κατακτητές της Ελλάδος, δεν τις έκαναν …

Οπωσδήποτε, όμως, ας γνωρίζουν και εκκλησιαστική διοίκηση, αλλά και τα δοτά μέλη της ανυπόστατης και πλήρως ελεγχόμενης από τον ίδιο Μητροπολίτηψευδώνυμης «Τριμελούς Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής», ότι η νόμιμη διοίκηση της Ι. Μονής, αναφέρεται ήδη και στον αρμόδιο Εισαγγελέα με κοινοποίηση του παρόντος, αλλά και με σχετική αναφορά, δια τον έλεγχο πιθανόν επαπειλούμενων να τελεστούν, ποινικών αδικημάτων.

 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ,
Δ.Δ. ΣΚΑΛΑ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ